3 cărți de poezie pe care merită să le ai în bibliotecă

Sursa foto: https://www.pexels.com/photo/books-768125/

Imagineaz?-?i o sear? lini?tit? de var?, final de zi, cu toate cele l?sate în forfota îndep?rtat? a zilei. Stai în gr?din? ?i te înconjoar? doar cântecul greierilor, verdele infinit al naturii ?i t?cerea. Miresme blânde î?i mângâie sim?urile ?i lumea pare un loc nebun ?i îndep?rtat. Deschizi un volum de poezie ?i versurile te poart? u?or într-un univers plin de sensuri pentru acelea?i cuvinte în care, cu câteva ore în urm?, g?seai doar concretul. Sim?i cum noi în?elesuri î?i cuprind mintea, ?i-o înv?luie, ?i-o anesteziaz? ?i parc? o ?i rearanjeaz?. Plute?ti pe aripi de cuvinte ?i, când se face timpul s? te întorci, afli c? lumea în care revii este mult mai mult decât fa?eta ei practic?. Este ca ?i cum are o magie ascuns?, din care acum prinzi un crâmpei, pe care îl sim?i c? scap? ?i revine. Iar via?a cap?t? brusc un alt sens.

Acesta este darul poeziei, o form? de art? prea pu?in în?eleas?, pentru c? am fost obi?nui?i, preponderent în ultima sut? de ani, mai mult s? oper?m cu no?iuni secven?iale ale realit??ii pe care o experiment?m: pasul 1, pasul 2, pasul 3, ca un robo?el c?ruia îi scap? întregul. Îmbog??irea vocabularului în cuvinte ?i sensuri reprezint? primul mare beneficiu concret pentru minte. Un nou în?eles al unui cuvânt înseamn? o nou? emo?ie, deci o experimentare diferit? a vie?ii. Cercet?rile neurologilor au demonstrat c? exist? o diferen?? mare de calitate a vie?ii între oamenii cu vocabular s?rac ?i cei cu vocabular bogat. Cuvântul poezie este derivat din grecescul poesis, care înseamn? facere sau creare. ?i, poate cea mai bun? defini?ie a poeziei, care ne arat? ?i beneficiul dobândit, este chiar cea din dic?ionarul limbii române: „Modalitate artistic? ce exprim?, prin multitudinea de sensuri ?i valori sugestive ale cuvântului, prin limbaj concentrat, metaforic, o cunoa?tere specific?, afectiv? a esen?elor lumii reale”.

De aceea, c?r?ile de poezie nu ar trebui s? ne lipseasc? din bibliotec?. Iat? trei dintre cele pe care le po?i comanda de la Târgul C?r?ii:

St?nescu, un poet cu amplitudine, profunzime ?i intensitate

S? vorbe?ti despre poezie ?i s? nu pomene?ti despre Nichita St?nescu poate fi u?or considerat un gest de sacrilegiu pentru literatura român?. Poet, scriitor ?i eseist român, el este considerat unul dintre cei mai importan?i scriitori de limb? român?. Parte a curentului neomodernist, considera limba român? „dumnezeiesc de frumoas?”, iar cuvântul îl prive?te ca reprezentare a emo?iei, a energiei umane. Îmbinarea cuvintelor reprezint?, a?adar, pentru el, un fel de exprimare a esen?ei spiritului, iar demersul poetic urm?re?te s? capteze cât mai mult din întregul nev?zut al fiin?ei umane. „Cuvintele, fiind umbra structurii materiei, c?ut?m într-una sursa ce a iluminat materia ca s? lase o umbr? atât de maiestuoas?, atât de semantic?”, spune Nichita St?nescu.

Una dintre cele mai cunoscute ?i studiate poezii st?nesciene este Leoaic? tân?r?, iubirea. Autorul aduce la suprafa??, prin cuvinte, tr?irea lui, experien?a lui, pe care o aseam?n? for?ei unei leoaice. Inteligent? ?i feroce, o for?? a naturii, cu un instinct de vân?tor chiar mai mare decât instinctul de autoconservare, hr?nindu-se cu prada sa, cu ea î?i compar? Nichita St?nescu iubirea. Îi d? târcoale, îl pânde?te, tocmai ca s? se hr?neasc? din el. ?i el ?tie asta. ?i ?tie ?i c?, dup? ce-l va fi devorat, leoaica, iubirea, î?i va c?uta o alt? prad?.

Goethe – neîn?eles, Baudelaire – original, Novalis – romantic

Umanist ?i cosmopolit, Johann Wolfgang von Goethe este una dintre cele mai de seam? personalit??i ale culturii universale. Poet, ilustru gânditor ?i om de ?tiin??, a avut o via?? zbuciumat?, a fost preocupat de misticism, alchimie ?i cercetarea sufletului. Opera sa nu a fost în?eleas? nici dup? trecerea sa în nefiin??, considerându-se c? idealul de educa?ie de om pe sine st?t?tor ?i însu?i finalizat nu se potrivea cu ideologia fascist?.

Poetul francez Charles Baudelaire, stins din via?? în 1867, continu? s? îi provoace pe cititorii s?i chiar ?i dup? atâ?ia ani. Prin originalitatea sa, se consider? c? a revolu?ionat întreaga liric? francez? ?i european?. Florile r?ului este titlul volumului de poezii care, de?i controversat, a adus o puternic? influen?? asupra poe?ilor de mai târziu.

Idealismul magic ?i extazul mitic reprezint? esen?a operei autorului german Novalis, pe numele s?u Friedrich Leopold von Hardenberg. În vremea maturit??ii sale artistice, f?cea parte din Cercul romanticilor de la Jena, fiind considerat cel mai de seam? reprezentant al acestuia. A scris atât proz?, cât ?i poezie. Volumul Imnuri c?tre noapte este vârful operei sale ?i cuprinde poeme în proz? remarcabile, pe care le-a închinat iubitei sale defuncte.

Cele mai bune dintre operele celor trei autori au fost adunate în volumul Flori de poezie str?in?, r?s?dite în române?te de Alexandru Phillippide. Acestora le-au fost al?tura?i ?i al?i arti?ti remarcabili: Holderlin, Poe, Morike, Mallarme ?i Rilke. Friederich Holderin este considerat unul dintre cei mai mari poe?i germani, Edgar Allan Poe are poeme valoroase, dar pu?in cunoscute, Eduard Morike se define?te prin crea?ii interiorizate, Stephane Mallarme poate fi catalogat ca cerebral, obscur ?i filosof în versurile sale, iar Rainer Maria Rilke este recunoscut ca unul dintre cei mai semnificativi poe?i de limb? german?.

Pablo Neruda, sl?vitorul senzualit??ii

Neftalí Ricardo Reyes Basoalto este numele poetului chilian, cunoscut sub pseudonimul Pablo Neruda, care a tr?it între 1904 ?i 1973. Om politic, consul în Japonia, China ?i Spania, a primit mai multe premii literare, iar în anul 1971 a fost distins cu Premiul Nobel pentru Literatur?, pentru întreaga sa crea?ie. Dac? e ceva ce nu i s-a iertat peste ani lui Neruda, acesta este angajamentul plin de patos pe care el l-a jurat comunismului.

Dincolo de asta, el este recunoscut ca unul dintre cei mai mari poe?i de limb? spaniol? din lume, iar memoriile sale au fost traduse ?i în limba român?. A scris poeme de dragoste ?i poeme politice, iar versurile acestora uimesc prin spontaneitate ?i pasiune, detalii care îi dau unicitate. Cele mai spectaculoase r?mân îns? scrierile în care sl?ve?te senzualitatea feminin?, în care folose?te cuvinte explicite pentru celebrarea sexualit??ii. 

Privit prin ochii lui Mario Picon Salas, Neruda pare fascinant ?i tulbur?tor, despre el spunându-se c?, în jurul anului 1925, în poezia Americii Latine s-a auzit un glas cumplit, distrug?tor. Dup? Ruben Dario, el este poetul care merit? s? aib? cea mai mare circula?ie continental?. În poezia lui Neruda, poet fundamental, se revars?, ca un fluviu enorm, multe dintre co?marurile unei epoci disperate, scindate, convulsionate. Ca într-un mare curs de ap? tropical, în el se contopesc fluturele ?i calmanul, putreziciunile nop?ii ?i parfumul zorilor. Dar, sub valurile acestei ape curg?toare, continu? s? existe via?? subteran? ?i gregar?, nocturn?, plin? de mâl ?i r?d?cini. Astfel descrie Mario Picon Salas frumuse?ea operei lui Neruda.

Pentru c? literatura noastr? este atât de vast? ?i de bogat?, cele mai multe dintre operele valoroase din literatura universal? r?mân nestudiate ?i, de multe ori, nici m?car nu ajung la publicul larg. Iar valoarea lor inestimabil? nu ajunge s? transforme sufletul cititorului. Nici nu este de mirare c? acest lucru se întâmpl?, când, pentru noi, sunt concura?i de geniul lui Eminescu, care este atât de cuprinz?tor, de profund ?i de plin de sensuri. Mare parte din iubitorii de poezie cred c? fiecare vers al lui Eminescu îl în?elegi diferit în fiecare etap? a vie?ii, pe m?sur? ce cunoa?terea individual? cre?te ?i cap?t? profunzime. Acesta este unul dintre motivele pentru care consumatorul uzual de versuri poate recunoa?te cu u?urin?? valoarea nepre?uit? a marelui nostru poet na?ional.

Totu?i, cei trei mari poe?i pe care i-am descris mai sus, aduc un plus de cunoa?tere, de emo?ie ?i de în?elegere în mâinile cititorului care nu ezit? s? îi cunoasc?. ?i ce poate fi mai relaxant ?i mai interesat decât s? te pierzi în universul tr?irilor unor oameni din alte timpuri ?i locuri, care, folosind arta cuvântului, î?i descriu tr?irile, viziunea, percep?ia asupra lumii? Iat? de ce cei trei autori nu ar trebui s? lipseasc? din nici o bibliotec?.